Thursday, April 7, 2011

Laporan Projek Junior Chef

1.0       PENGENALAN

Matlamat wawasan negara dapat dicapai melalui masyarakat yang berilmu pengetahuan dan berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan matematik. Antara usaha ke arah mencapai wawasan ini, perlu memastikan masyarakat membudayakan matematik dalam kehidupan seharian. Justeru itu, kemahiran penyelesaian masalah dan berkomunikasi dalam matematik perlu dipupuk supaya dapat membuat keputusan dengan berkesan. Matematik merupakan jentera atau penggerak kepada pembangunan dan perkembangan dalam bidang sains dan teknologi. Dengan itu, penguasaan ilmu matematik perlu dipertingkatkan dari masa ke semasa bagi menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan perkembangan dan keperluan membentuk sebuah negara maju. Selaras dengan hasrat untuk mewujudkan sebuah negara yang berorientasikan ekonomi berasaskan pengetahuan, kemahiran penyelidikan dan pembangunan dalam bidang matematik perlu dibina dari peringkat sekolah.
Berasaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan, kurikulum matematik telah diolah dan disusun selaras dengan keperluan untuk menyediakan pengetahuan dan kemahiran matematik kepada murid-murid yang mempunyai latar belakang dan keupayaan yang pelbagai. Dengan pengetahuan dan kemahiran tersebut, mereka berkemampuan untuk meneroka ilmu, membuat adaptasi, modifikasi dan inovasi dalam menghadapi atau menangani perubahan dan cabaran masa depan. Seterusnya dapat merealisasi kerjaya yang cemerlang untuk diri, masyarakat dan negara. Setiap murid diberi galakan dan bimbingan yang seluas-luasnya untuk menguasai kemahiran asas dengan kukuh. Peluang juga disediakan untuk membolehkan mereka mengembangkan bakat dan minat serta daya kreatif dalam bidang tertentu. Di samping itu, kemahiran berfikir dan kemahiran belajar diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran yang menegaskan penguasaan konsep, proses dan bahasa matematik.
Pengajaran dan pembelajaran matematik perlu memberi peluang kepada semua murid untuk mengalami pembelajaran yang seronok, bermakna, berguna dan mencabar. Bagi tujuan ini pelbagai teknik pengajaran dan pembelajaran serta latihan perlu berperingkat, bermakna dan sesuai dengan kebolehan, pengalaman serta minat murid. Pertimbangan juga perlu diberi kepada gaya pembelajaran yang berbeza di kalangan murid. Pendekatan inkuiri penemuan berpusatkan murid digunakan secara meluas untuk menjadikan pengalaman matematik yang menyeronokkan, bermakna, berguna dan mencabar. Pertimbangan yang sewajarnya perlu diberi dalam merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara optimum dan berkesan. Pembinaan kefahaman tentang konsep dan kemahiran perlu dibentuk di peringkat awal melalui objek sebenar atau objek konkrit. Pemahaman konsep dan kemahiran ini disusuli pula dengan latihan lisan dan bertulis yang mencukupi.
Bagi mendapatkan pengukuhan dalam penyelesaian masalah, salah satu aktiviti yang didapati berkesan ialah melalui aktiviti berpusatkan murid. Ini dapat dilaksanakan melalui projek. Ia merupakan kemahiran berfikir yang menjana cetusan pemikiran yang sistematik dan logik serta boleh dijadikan satu pendekatan. Pendekatan aktiviti berkumpulan memberi penekanan terhadap perkembangan pemikiran matematik dan keupayaan menaakul yang dilakukan melalui aktiviti konkrit dan berfikrah. Penguasaan kemahiran ini akan membolehkan murid mengaplikasikan dan mengadaptasikan pelbagai strategi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah baru. Kejayaan murid bergantung kepada pengalaman, sikap, kepercayaan, kesediaan dan keyakinan diri. Justeru itu, semua aktiviti perlu berasaskan kepada persekitaran dan pengalaman sebenar murid.
Pendidikan matematik perlu menerapkan elemen-elemen yang boleh membentuk individu yang seimbang dan harmonis dari segi ilmu dan sahsiah. Penilaian dilaksanakan secara berterusan bagi mengesan penguasaan hasil pembelajaran serta keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Bahan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan mesti mengandungi unsur diagnostik kendiri supaya murid dapat mengenalpasti tahap mereka memahami sesuatu konsep, menguasai hasil pembelajaran, dan mengamalkan nilai matematik sepanjang pembelajaran di sekolah rendah.
Secara umumnya, tujuan kajian ini adalah untuk meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran matematik dan melatih murid menyelesaikan masalah terutama yang berkaitan dengan kehidupan seharian mereka.

Secara amnya, objektif  kajian yang akan dijalankan adalah seperti berikut :
i.    Sejauh manakah murid dapat memahami dan meningkatkan tahap penguasaan dan pemahaman asas matematik melalui aktiviti menyukat, membuat anggaran dan pengiraan.
ii.    Untuk memberi peluang serta melihat sejauh mana murid dapat menyelesaikan masalah matematik.           
iii.   Pelaksanaan projek secara berkumpulan dapat menarik minat pelajar terhadap mata pelajaran matematik dengan lebih berkesan.
iv.  Murid dapat mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari dalam kehidupan seharian serta menyelesaikan masalah yang dihadapi semasa melaksanakan proses tersebut.
v.   Untuk membolehkan guru membuat penambahbaikan terhadap pendekatan yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.

Secara khususnya, kajian ini akan cuba menjawab soalan-soalan yang berikut iaitu :
i.      Sejauh manakah murid dapat menukar unit bagi timbangan berat?
ii.     Sejauh manakah pelajar-pelajar dapat menyukat dan membaca alat penimbang dengan tepat?
iii.    Sejauh manakah murid boleh mengira anggaran perbelanjaan dan untung rugi?


2.0       TINJAUAN LITERATUR

Murid perlu dibawa keluar dari kepompong pemikiran yang sempit terhadap matematik kepada bentuk yang lebih praktikal dan analitik yang memerlukan pemahaman konsep. Menurut Biggs (1990), perbezaan ini berlaku kerana proses pembelajaran melibatkan teknik yang kompleks, strategi dan pendekatan yang mana diarah oleh nilai dan sikap yang relevan. Elemen-elemen yang terdapat dalam proses belajar merangkumi motif, matlamat, sumber, kekangan, maklumat kemaskini, kebolehan, strategi pemantauan dan ‘finalising’. Kesemua ini memaparkan satu jaringan kerja yang kompleks yang mana ia akan membawa kepada pendekatan pembelajaran yang berbeza bagi individu. Suasana pengajaran yang sistematik dan harmoni juga merupakan salah satu faktor penting yang menyumbang kepada kejayaan pengajaran dan pembelajaran. Ini dapat membantu murid meningkatkan pencapaian dalam matematik.
Dalam konteks ini, Biggs mengusulkan tiga jenis pendekatan yang dapat dirujuk sebagai pendekatan permukaan, pendekatan dalaman dan pendekatan mencapai. Pendekatan permukaan adalah dari motivasi luaran dan pendekatan ini menggalakkan murid belajar secara mekanikal melebihi belajar  untuk pemahaman. Pendekatan dalaman digunakan apabila seseorang murid adalah dimotivasikan secara dalaman dan gemar menggunakan strategi untuk memaksimumkan pemahaman. Pendekatan mencapai pula didorong oleh motif untuk mencapai kejayaan dan penggalakan penggunaan strategi yang dapat meningkatkan kemahiran belajar yang efektif (Maznah et al, 1998). Sebagai pendidik kita bertanggungjawab untuk membantu setiap pelajar meningkatkan minat dan kecenderungan mereka ke arah pelajaran. Pelajar juga digalakkan membina jalan penyelesaian terhadap sesuatu masalah dengan menggunakan idea dan hipotesis yang telah dibina (Mohd Fadzli, 2001). Keadaan ini boleh dilaksanakan dengan mengambil langkah menggunakan pendekatan pengajaran yang berkesan. Ini termasuklah amalan pembelajaran yang berpusatkan guru kepada amalan pembelajaran berpusatkan pelajar, misalnya dengan menggunakan pendekatan secara berkumpulan. Pendekatan ini mempunyai kelebihan kerana mereka berpeluang berinteraksi di antara satu sama lain dan boleh belajar melalui pengalaman sendiri.
Pelajar-pelajar melakukan aktiviti secara aktif semasa proses pembelajaran dan ini meliputi pengalaman pembelajaran yang dirasai dan dialami sendiri oleh mereka. Aktiviti-aktiviti dirancang sebegitu rupa supaya berpeluang melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran (Pusat Perkembangan Kurikulum 1994). Semasa pelajar-pelajar belajar dalam kumpulan mereka boleh berkongsi pengetahuan (intelek), memupuk nilai-nilai murni (rohani), bertimbangrasa (emosi) serta mempertingkatkan kemahiran berkomunikasi (sosial). Justeru itu, adalah diharapkan apabila pelajar-pelajar yang keluar dari bangku sekolah nanti, akan mencerminkan diri mereka sebagai insan yang menyeluruh dan bersepadu selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Kaedah kumpulan pelbagai kebolehan memberikan pelajar-pelajar peluang mengamalkan pengajaran sebaya, memupuk semangat kerjasama dan bertimbangrasa, perkembangan sahsiah dan kemahiran sosial (Buku Panduan KBSR 1982).
Pembelajaran matematik KBSR (1993) dirancang supaya mencapai matlamat iaitu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan minat pelajar terhadap matematik. Mereka diharapkan akan berupaya menggunakan matematik secara berkesan dalam penyelesaian masalah serta mempunyai persediaan yang mencukupi bagi melanjutkan pelajaran dan berfungsi secara produktif dalam kerjaya mereka. Bagaimanapun, pencapaian dan minat pelajar terhadap mata pelajaran tersebut tidaklah begitu menggalakkan. Ini mungkin ada kaitan dengan pendekatan pengajaran guru oleh guru-guru itu sendiri. Menurut Byres (1993), kaedah pengajaran  hanya mementingkan pelajar menurut sahaja apa yang disampaikan oleh guru. Proses pembelajaran adalah berbentuk pasif di mana guru menyampaikan pengetahuan dan pelajar menerima dan berusaha mengingati kebanyakan ilmu itu. Peranan guru dalam bilik darjah tidak lebih daripada menyuruh pelajar menggunakan langkah-langkah yang diajar oleh mereka, seterusnya mengikuti apabila menjawab soalan peperiksaan nanti. Hasilnya ramai pelajar yang gagal, benci dan takut kepada mata pelajaran ini. Oleh itu, perlu mewujudkan pendekatan yang berbeza dan menarik dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Menyedari hakikat ini, maka sewajarnya guru-guru matematik di sekolah memilih pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang boleh menarik minat para pelajar. Noraini (1994) menyatakan di antara faktor-faktor yang boleh menarik minat dan merangsangkan minat seseorang kepada sesuatu perkara iaitu :
·         Pendengar atau pengguna sedar atau tahu bahawa perkara atau benda itu berguna atau berfungsi kepadanya.
·         Ia disampaikan atau dipersembahkan kepadanya dengan cara dan gaya yang menarik.
·         Perkara atau benda itu indah, menggembirakan dan menyeronokkan.

Dengan cara ini mereka tidak adakan merasakan bahawa mereka berhadapan dengan peraturan yang menakutkan bahkan mereka akan merasa seronok sewaktu proses pembelajaran matematik. Justeru itu, guru perlu merancang dan memilih kaedah pengajaran yang sesuai supaya pembelajaran matematik berlaku dalam keadaan yang dapat merangsang minat dan tumpuan serta belajar bersungguh-sungguh. Pendekatan yang menggalakkan pelajar-pelajar belajar dan mencari ilmu sendiri perlu dipupuk di samping guru sebagai pembimbing membimbing supaya mereka lebih ekspresi kendiri yang kreatif. Iklim bilik darjah pembelajaran matematik dibina bertujuan memperkembangkan inovasi pelajar-pelajar  supaya mempunyai lokus kawalan dalaman disebabkan yang menggerakkan mereka ialah dirinya sendiri dan standard yang hendak dicapai juga adalah relatif kepada dirinya sendiri. Pemikiran kritikal dipupuk kerana proses pembelajaran ialah induktif.


3.0       METODOLOGI KAJIAN

Bahagian ini akan membincangkan metodologi projek yang akan digunakan semasa penyelidikan. Perbincangan meliputi rekabentuk kajian, populasi dan sampel projek, instrumen projek dan prosedur pengumpulan maklumat. Projek ini menggunakan rekabentuk kualitatif bagi mencapai objektif projek. Dapatan kajian dipersembahkan melalui pemerhatian dan interaksi secara langsung semasa projek dijalankan.  Berdasarkan pemerhatian dan interaksi secara langsung yang telah dijalankan, kesimpulan tentang sejauhmana murid dapat menyampaikan justifikasi mereka terhadap konsep timbangan berat, anggaran perbelanjaan dan pengiraan untung rugi dalam sesuatu urusniaga berdasarkan pengalaman membuat kek dan menjualnya, sampel kajian terdiri daripada 20 orang ahli Persatuan Matematik dan Sains dari salah sebuah sekolah di Dareah Kuala Kangsar.  Dalam projek ini, murid-murid ini dibahagikan kepada berapa kumpulan. Setiap kumplan akan di beri satu set resipi. Berdasarkan resipi yang diberikan, murid akan membuat pengiraan tentang kos yang perlu dikeluarkan untuk membuat sebiji kek. Seterusnya setiap kumpulan perlu menghasilkan sebiji kek untuk jualan pada hari kantin sekolah. Kek yang telah siapkan perlu dibahagikan kepada 10 bahagian yang sama besar. Sebelum kek itu dijual, mereka perlu berbincang tentang harga jualan yang hendak ditetapkan supaya mereka boleh mendapat keuntungan. Segala proses dalamean kertas cadangan lasanakan projek ini perlu dipersembahkan dalam bentuk folio.


4.0       DAPATAN KAJIAN

Bahagian ini membincangkan tentang dapatan yang telah diperolehi hasil daripada kajian yang telah dijalankan bagi menjawab persoalan kajian. Dalam kajian yang telah dijalankan terhadap 24 orang sampel, didapati bahawa terdapat persamaan dan perbezaan idea di antara pendapat dan hasil kerja responden. Berikut adalah dapatan kajian yang telah dijalankan terhadap responden tersebut :


4.1       Sejauh manakah murid dapat menukar unit bagi timbangan berat?

Untuk menjawab persoalan yang kedua ini, pengkaji mendapati masih terdapat murid yang menghadapi  kesukaran dalam membuat penukaran unit bagi timbangan berat. Berikut adalah hasil dapatan pengkaji berhubung dengan persoalan ini.

Kumpulan 1 :
Didapati ahli kumpulan ini memahami hubungan di antara unit kilogram dan gram, seterusnya boleh menukar unit  yang berkaitan dengan baik.

Kumpulan 2 :
Bagi kumpulan ini pula, didapati mereka mengetahui hubungan di antara unit kilogram dan gram, namun menghadapi kekeliruan dalam menukar unit ini. Oleh yang demikian, pada peringkat permulaan mereka menghadapi masalah dalam membuat penukaran unit. Walau bagaimanapun masalah ini dapat diatasi setelah mendapat bimbingan daripada pengkaji.

Kumpulan 3 :
Daripada pemerhatian pengkaji, didapati kumpulan ini menghadapi sedikit kekeliruan pada peringkat permulaan kerana tidak faham dengan hubungan di antara unit kilogram dan gram. Walau bagaimanapun, mereka akhirnya boleh menukar unit dengan baik tanpa bimbingan daripada pengkaji.Kumpulan 4 :
Bagi kumpulan terakhir, pengkaji mendapati bahawa mereka faham hubungan di antara unit kilogram dan gram. Oleh itu mereka boleh menukar unit bagi timbangan berat.


4.2      Sejauh manakah pelajar-pelajar dapat menyukat dan membaca alat penimbang dengan tepat?

Untuk menjawab persoalan ini, pengkaji mendapati bahawa setiap kumpulan pelajar cuba menyukat dan membaca alat penimbang melalui perbincangan sesama mereka. Berikut adalah hasil dapatan pengkaji mengenai persoalan yang pertama ini.

Kumpulan 1 :
Kumpulan ini dapat menyukat dan membaca alat penimbang dengan baik walaupun pada peringkat awal mereka didapati agak keliru dengan bacaan yang ingin dibuat. Walau bagaimanapun, melalui perbincangan dalam kumpulan akhirnya mereka boleh membuat bacaan dengan tepat.

Kumpulan 2 :
Bagi kumpulan ini pula, mereka didapati kurang bijak dalam membuat bacaan pada alat penimbang. Masalah ini dapat diatasi dengan bimbingan daripada pengkaji.

Kumpulan 3 :
Kumpulan ketiga ini pula tidak menghadapi sebarang masalah dan mempunyai kemahiran dalam menyukat dan membuat bacaan pada alat penimbang.

Kumpulan 4 :
Seperti kumpulan kedua, kumpulan ini juga menghadapi masalah dalam membuat bacaan pada alat penimbang walaupun setelah berbincang sesama ahli dalam kumpulan. Melalui bimbingan daripada pengkaji akhirnya mereka dapat membuat bacaan dengan tepat.


4.3       Sejauh manakah murid boleh mengira anggaran perbelanjaan dan untung rugi?

Untuk menjawab persoalan ini, pengkaji telah meneliti hasil kerja pengiraan yang dibuat oleh setiap kumpulan. Berdasarkan bilangan kek yang dibuat oleh setiap kumpulan, mereka dikehendaki membuat pengiraan bagi menganggar keuntungan yang bakal diperolehi daripada hasil jualan itu nanti. Di bawah adalah dapatan yang diperolehi daripada setiap kumpulan.

Kumpulan 1 :
Daripada hasil kerja pengiraan kumpulan ini, didapati mereka boleh mengira keuntungan yang bakal diperolehi apabila menjual kek tersebut. Langkah pengiraan dimulakan dengan mengira pendapatan hasil jualan dan diikuti dengan modal yang diperlukan untuk membuat 5 biji kek. Setelah itu, mereka mendapatkan keuntungan keseluruhan.

Kumpulan 2 :
Berdasarkan pengiraan yang dilakukan oleh kumpulan ini, mereka dapat menjalankan pengiraan bagi untung jualan dengan baik. Seperti kumpulan 1, ia dimulakan dengan mengira jumlah pendapatan jualan kek dan kemudian mereka mengira modal yang diperlukan pula. Akhir sekali mereka mengira keuntungan keseluruhan daripada hasil jualan.

Kumpulan 3 :
Bagi kumpulan ini, langkah pengiraan dimulakan dengan mengira modal bagi membuat 5 biji kek dan diikuti dengan mengira pendapatan jika jualan dibuat. Akhir sekali mereka mengira keuntungan yang dijangka daripada jualan kek tersebut. Daripada langkah-langkah pengiraan, didapati kumpulan ini juga boleh menjalankan pengiraan dengan baik.

Kumpulan 4 :
Bagi kumpulan terakhir ini, mereka memulakan pengiraan dengan mencari jumlah pendapatan yang dijangka daripada jualan kek mereka. Ini diikuti pula dengan pengiraan bagi modal yang diperlukan untuk membuat 200 ‘Cup Cake’. Akhir sekali, mereka mengira keuntungan yang bakal diperolehi sekiranya kesemua kek habis dijual.


5.0       PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN

Dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) telah dimasukkan kemahiran berkaitan dengan konsep asas timbangan, penukaran unit serta operasi yang  melibatkan konsep timbangan. Begitu juga dengan tajuk Wang, murid diberi pendedahan tentang bagaimana untuk mengira untung dan rugi. Pengajaran secara ‘chalk and talk’ tidak lagi sesuai dalam memberi kefahaman konsep kepada murid. Maka, adalah perlu bagi seseorang guru itu untuk mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pertimbangan yang sewajarnya perlu diberi dalam merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara optimum dan berkesan. Pembinaan kefahaman tentang konsep dan kemahiran perlu dibentuk di peringkat awal melalui objek sebenar atau objek konkrit serta melalui aktiviti yang menarik dan menyeronokkan. Pemahaman konsep dan kemahiran ini disusuli pula dengan latihan secara lisan dan bertulis yang mencukupi.
Proses pengajaran dan pembelajaran dalam matematik menegaskan pembinaan konsep dan penguasaan kemahiran dalam setiap tajuk dan akhirnya dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan. Dengan demikian, unsur-unsur seperti penyelesaian masalah dan komunikasi dalam matematik perlu diberi penekanan yang lebih bagi membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Penyelesaian masalah merupakan fokus utama dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Oleh itu, proses pengajaran dan pembelajaran perlu melibatkan kemahiran penyelesaian masalah secara komprehensif dan merentasi keseluruhan kurikulum. Perkembangan kemahiran penyelesaian masalah perlu diberi penekanan sewajarnya supaya murid dapat menyelesaikan pelbagai masalah secara berkesan. Kepelbagaian penggunaan strategi umum dalam penyelesaian masalah, termasuk langkah-langkah penyelesaiannya harus diperluaskan lagi penggunaannya dalam mata pelajaran  matematik. Dalam menjalankan aktiviti pembelajaran untuk membina kemahiran penyelesaian masalah ini, murid perlu diperkenalkan dengan masalah yang berasaskan aktiviti manusia seperti kerja projek dan sebagainya. Melalui aktiviti ini, murid dapat menggunakan matematik apabila berdepan dengan situasi yang baru dan dapat memperkukuhkan diri apabila berdepan dengan pelbagai situasi harian yang lebih mencabar.
Semasa menjalankan kerja projek ini, pengkaji mendapati bahawa murid dapat memberi kerjasama dalam kumpulan masing-masing dan ianya dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Ini adalah kerana mereka saling berinteraksi untuk sama-sama menyelesaikan masalah yang diberi kepaada mereka. Melalui aktiviti berkumpulan seperti ini ianya dapat menggalakkan kerjasama antara pelajar yang berbeza tahap kebolehan. Dapatan kajian ini diharapkan dapat mengubah persepsi bahawa matematik adalah satu mata pelajaran yang sukar yang mana hanya murid berkebolehan tinggi sahaja yang boleh berjaya. Seterusnya lebih ramai murid yang akan berminat mendalami bidang matematik dan pada masa yang sama prestasi murid secara keseluruhannya meningkat dengan baik. Adalah diharapkan juga dengan kajian ini akan membantu guru menjadikan aktiviti secara berkumpulan sebagai alternatif  kepada strategi pengajaran dan pembelajaran yang sedia ada di dalam melahirkan individu berupaya menjadi anggota masyarakat yang seimbang dalam aspek intelek dan emosi.

6.0       CADANGAN

Dalam menyiapkan kerja projek ini, murid telah diagihkan kepada beberapa kumpulan yang terdiri daripada 5 orang. Dengan kumpulan-kumpulan kecil ini adalah diharapkan mereka dapat bekerjasama sebagai satu pasukan. Aktiviti yang menyeronokkan seperti ini seharusnya selalu dirancang oleh guru kerana ianya dapat menarik minat murid-murid mempelajari matematik. Dalam aktiviti yang telah dijalankan terdapat juga kekangan yang dihadapi contohnya, kekurangan peralatan untuk murid-murid menjalankan aktiviti. Oleh itu, pengkaji mengesyorkan supaya penambahbaikan dapat dibuat di dalam proses pengajaran dan pembelajaran agar murid dapat sama-sama mencuba untuk membuat sukatan dan ukuran. Aktiviti yang lebih menarik mungkin boleh dilaksanakan bagi memastikan murid lebih meminati matematik seterusnya menyumbang kepada pencapaian yang lebih baik.

Sunday, April 3, 2011

Key Issues and Problems in Gifted Children

Pengenalan
Pintar cerdas boleh membawa maksud yang pelbagai mengikut persepsi seseorang individu itu, berbeza juga dari pandangan masyarakat dan pandangan kanak-kanak itu sendiri. Mengikut negara barat, maksud pintar cerdas  adalah mereka yang mempunyai potensi dan pencapaian yang tinggi dari segi bidang seperti intelektual, kreativiti, artistik, kebolehan kepimpinan dan mempunyai bakat dalam bidang muzik dan seni yang mengkagumkan serta mereka ini memerlukan aktiviti dan perkhidmatan lain dari yang lain yang tidak terdapat di sekolah biasa untuk memenuhi tahap keupayaan akademik dan potensi mereka.

Seperti kanak-kanak yang lain, mereka yang pintar cerdas belajar melalui interaksi. Pengalaman yang diperolehi akan digunakan sebagai proses mengumpul maklumat untuk mencari identiti mereka sebagai pelajar. Adakalanya, kanak-kanak pintar cerdas mengandaikan bahawa kanak-kanak lain juga adalah seperti mereka, sehinggalah mereka masuk ke alam persekolahan dan mendapati bahawa mereka mempunyai keupayaan yang tersendiri.

Kesedaran mengenai perbezaan kanak-kanak ini dari kanak-kanak yang lain boleh juga bermula dari awal lagi. Adalah penting untuk  mempertimbangkan bagaimana cara kita bertindak atau respon pada kanak-kanak di bawah jagaan kita yang ‘berbeza’kerana ini merupakan impak yang besar terhadap identiti kanak-kanak itu sendiri.

Kita mungkin berfikir bahawa menjadi kanak-kanak pintar cerdas merupakan sesuatu yang baik untuk diperkatakan kerana ini menunjukkan bahawa kanak-kanak itu sangat bagus dalam sesuatu bidang. Walau bagaimanapun, perkara ini boleh menjadi suatu masalah pada kanak-kanak tersebut, kawan-kawan, rakan dan guru.


Silverman (1993) menyediakan satu generalisasi berguna yang dikaitkan dengan sifat-sifat personality kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat. Bukan kesemua ciri-ciri ini eksklusif untuk kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat tetapi mereka memiliki satu tahap yang lebih tinggi daripada pelajar biasa.

Sifat-sifat Intelektual
Sifat-sifat Personaliti
·         Keupayaan penaakulan luar biasa
·         Sifat ingin tahu yang tinggi
·         Kadar pembelajaran cepat
·         Kemudahan untuk pengabstrakan
·         Kadar pembelajaran cepat
·         Proses-proses pemikiran kompleks
·         Imiginasi yang tinggi
·         Keprihatinan moral yang awal
·         Sangat meminati pembelajaran
·         Tahap tumpuan yang lama
·         Pemikiran analitikal
·         Pemikiran divergen/kreatif
·         Mementingkan keadilan
·         Kemampuan refleksi
·         Berwawasan
·         Perlu untuk difahami
·         Perlukan peransangan mental
·         Mementingkan kesempurnaan
·         Perlukan ketepatan/logic
·         Suka berjenaka
·         Sensitivity/ empati
·         Keamatan yang tinggi
·         Tabah
·         Kesedaran diri yang tinggi
·         Tidak konformis/tidak bersependapat
·         Berautoriti
·         Kecenderungan untuk introvet

Bukan semua ciri-ciri kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat dilihat sebagai positif. Davis dan Rimm (1998) menyenaraikan ciri negatif di mana ciri-ciri ini sering dipamerkan oleh kanak-kanak pintar cerdas yang kurang pencapaian dan mempunyai masalah dalam pencapaian:
·         Degil
·         Tidak menyertai aktiviti-aktiviti kelas
·         Tidak memberi kerjasama
·         Kesinisan
·         Selekeh dan tidak teratur
·         Cenderung untuk mempersoalkan kuasa
·         Kekecewaan emosional
·         Sifat pelupa

Terdapat pola yang berbeza-beza dijumpai dalam ciri-ciri kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat kerana mereka berbeza dalam tahap intelektual, keupayaan-keupayaan khusus dan tahap kegiatan mental (Silverman,1993). Tahap kecerdasan kanak-kanak yang lebih tinggi cenderung menunjukkan lebih keamatan dan tenaga (Clark,2002). Bukan semua kanak-kanak akan mempamerkan kesemua ciri-ciri ini sepanjang masa. Banyak kriteria diperlukan untuk mengenal pasti kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat kerana mereka adalah individu yang berbeza-beza.

Terdapat enam jenis kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat yang telah dikenal pasti            ( Betts & Neihart, 1988). Jenis pertama, kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat yang paling senang dikenal pasti adalah mereka yang berbakat. Kanak-kanak dari kategori ini disukai guru dan rakan-rakan sebaya serta mencapai hasil tahap yang tinggi. Mereka lebih suka bergantung pada orang lain berbanding berdikari. Mereka juga tidak suka mengambil risiko, selain itu, mereka juga tidak suka mengembangkan autonomi dan sebenarnya mereka boleh mencapai sesuatu dengan lebih tinggi jika mereka lebih menentukan diri sendiri.

Jenis kedua ialah pencabar. Biasanya kanak-kanak ini lebih kreatif. Kekurangan sokongan untuk kanak-kanak yang kreatif boleh mengakibatkan tingkah laku yang degil dan memberi cabaran-cabaran untuk guru dan ibu bapa.

Jenis ketiga ialah kanak-kanak ‘bawah tanah’ atau bersembunyi di mana kanak-kanak cuba untuk menyembunyikan kepintaran mereka. Kebiasaan kanak-kanak jenis ini adalah kanak-kanak perempuan yang sedang bersekolah. Mereka sering berasa cemas dan tidak selamat. Hal ini terjadi kerana satu konflik dialami antara sosial dan kejayaan akademik.

Jenis keempat adalah kanak-kanak yang keciciran. Kanak-kanak ini mempunyai pencapaian rendah sepanjang masa dan memerlukan program sokongan yang cukup banyak untuk meningkatkan pencapaian pendidikan. Pencapaian rendah boleh dihasilkan disebabkan mereka tidak mempunyai dorongan motivasi yang dipengaruhi oleh program-program yang tidak sesuai untuk mereka.

Jenis kelima dipanggil label berganda iaitu kanak-kanak yang mempunyai kesulitan pembelajaran fizikal atau emosional. Oleh itu, mereka kurang diberi perhatian dan potensi serta bakat mereka dibiarkan, misalnya, seorang kanak-kanak pintar cerdas yang kurang upaya dari aspek fizikal mungkin kecerdikan yang dimilikinya tidak dipeduli oleh orang lain kerana dilabel sebagai seorang kurang upaya.

Jenis keenam ialah kanak-kanak berautonomi. Kanak-kanak jenis ini ialah kanak-kanak yang mempunyai cara tersendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Kanak-kanak ini akan terus berkembang jika terdapat program-program pendidikan yang bersesuaian disediakan untuk mereka (Betts & Neihart, 1988).

Perkembangan Kanak-kanak Dari Aspek Emosi
The Oxford Dictionary of Current English (1986) menyatakan emosi sebagai perasaan yang kuat dari dalam terutamanya daripada aspek mental atau naluri, seperti kasih sayang ataupun takut. Justeru itu bolehlah disimpulkan emosi sebagai salah satu daripada ciri jiwa manusia yang boleh mempamerkan perasaan yang kuat yang berpunca daripada psikologi atau mental seseorang dan emosi boleh berlaku secara naluri bergantung pada sesuatu situasi. Ibrahim Mamat (1997), menyatakan emosi adalah perasaan jiwa yang kuat yang dialami oleh seseorang dalam tindak balasnya terhadap sesuatu ransangan. Adakalanya ia boleh berbentuk positif seperti riang, gembira, seronok dan kasih dan adakalanya ia berbentuk negatif seperti sedih, marah, benci dan dendam. Menurut Gessel, emosi seseorang individu adalah semula jadi. Contohnya, tangisan mendayu-dayu meminta supaya ibu memeluknya. Menurut Havighurst pula,emosi seseorang adalah dipengaruhi oleh alam sekitarnya. (Suppiah Nachiappan, 2008)

Perkembangan emosi ini akan berlaku kepada kanak-kanak secara dua peringkat iaitu peringkat emosi idea dan juga emosi pemikiran. Secara umumnya emosi idea ini menggambarkan bahawa ekspresi penyampaian emosi adalah berada di peringkat permulaan. Manusia menyampaikan emosinya secara tidak sedar dan ia keluar daripada naluri semula jadi bawah sedar. Seorang kanak-kanak dapat merasakan sesuatu perasaan tetapi tidak dapat menyatakan mengapa, bagaimana dan siapa yang menyebabkan timbulnya perasaan  tersebut. Emosi yang disampaikan dalam bentuk tindak balas gerakan fizikal (Azleena & Zainal, 2004).

Masalah Sosio Emosi Kanak-kanak Pintar Cerdas
Di sebalik kebolehan intelektual kanak-kanak pintar cerdas, kadang-kadang timbul konflik perasaan yang wujud di kalangan kanak-kanak ini. Bijak tidak semestinya lebih ceria, lebih sihat, lebih berjaya atau boleh menyesuaikan diri.

Kanak-kanak pintar cerdas di katakan mengalami perkembangan asynchronous apabila perkembangan  fizikal, intelek, emosi dan sosialnya tidak sekata dan setara dengan usianya. Sebagai contoh kanak-kanak berumur enam tahun yang mempamerkan tingkah laku yang setara dengan usia tetapi mempunyai kemampuan intelek seperti kanak-kanak dua belas tahun atau kanak-kanak yang menunjukkan perkembangan sosialnya yang setara dengan umur sepuluh tahun tetapi mungkin mempunyai tahap emosi seperti enam tahun. Akibat dari perkembangan yang tidak sekata ini, kanak-kanak pintar cerdas yang boleh memahami secara intelek mengenai perkara abstrak yang lebih tinggi dari kemampuan rakan sebayanya, di dapati tidak mampu menangani perkara yang melibatkan emosi pada tahap ini.  Ketidakmatangan kanak-kanak ini dalam menangani isu emosi pada usia yang muda akan membawa mereka kearah kebimbangan terhadap kematian, masa hadapan, sexual dan isu lain yang lebih tinggi dari tahap perkembangan emosi sebenar mereka.

Ini tidak ketinggalan dalam aspek perkembangan fizikal kanak-kanak pintar cerdas ini yang bakal membatasi pergerakan atau kemampuan mengerjakan serta menyelesaikan sesuatu tugasan yang dirasakannya begitu mudah diselesaikan dalam gambaran intelek mereka. Kanak-kanak ini juga lebih gemar melibatkan diri dengan perbualan dengan orang dewasa mengenai isu-isu global dan mampu berdebat dengan baik dalam menyuarakan pendapat atau pandangan mereka dalam isu tersebut. Tetapi dalam segi aspek emosi, mereka akan menangis atau merajuk sekiranya mereka berebut ketika bermain ataupun alat  permainan mereka diambil oleh seseorang.

Sikap mementingkan kesempurnaan yang tinggi boleh mendorong kanak-kanak ini kearah takut kepada kegagalan. Ini akan menjadikan mereka seorang cepat berputus asa kerana tidak mampu melaksanakan tugasan dalam tempoh yang ditetapkan. Kanak-kanak ini memerlukan maklumat yang lengkap sebelum menjawab sesuatu soalan atau menyiapkan tugasan yang diberikan. Mereka lebih suka meluangkan masa mereka melakukan aktiviti yang mereka sukai seperti membaca atau menyelesaikan masalah dari bersosial dengan rakan sebaya yang dianggap tidak setara dari aspek perkembangan intelek.

Selain dari itu, kanak-kanak ini mempunyai perasaan sensitif yang tinggi terhadap perkara yang melampaui tahap pemikirannya yang masih muda seperti isu peperangan, kebuluran, pencemaran, ketidakadilan dan keganasan. Malangnya, jika mereka terlampau memikirkan isu global ini secara mendalam, mereka akan menjadi seorang yang introvert dan mungkin menjurus kearah kemurungan yang teruk di masa akan datang.
Akibat dari perkembangan intelek yang tidak setara dengan rakan sebaya, kanak-kanak ini akan menghadapi masalah sosial dan emosi bukan sahaja dengan rakan sebaya tetapi juga dalam kalangan orang dewasa yang setara dengan tahap inteleknya. Tahap kepintaran yang tinggi ini menyebabkan mereka tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya sistem pendidikan sedia ada di sekolah. Keadaan ini berlaku kerana keperluan dan tahap motivasi mereka berbeza dengan rakan sebaya iaitu perkembangan kebolehan intelek yang jauh lebih tinggi. Perbezaan ini menimbulkan beberapa konflik dalam hidup mereka terutamanya dari aspek pendidikan yang sesuai dengan kepintaran mereka dan juga perkembangan sosial dan emosi yang setara dengan usia mereka.

Biasanya, semakin tinggi tahap kecerdasan seseorang maka semakin tinggilah keperluan kaunseling yang patut diberikan kepadanya (Davis & Rimm. 1998). Kanak-kanak pintar cerdas adalah satu golongan yang heterogeneous. Mereka yang lebih tinggi tahap kecerdasannya berbanding kanak-kanak lain menghadapi masalah dalam penyesuaian diri dengan rakan sebaya (Bee,2000). Ini adalah kerana sebahagian daripada mereka memiliki ciri-ciri yang selalunya wujud apabila meningkat dewasa. Disebabkan mereka ini matang dalam beberapa aspek berbanding dengan rakan sebaya yang lain , maka mereka lebih selesa dengan orang yang lebih berumur dari mereka tetapi mempunyai tahap kepintaran yang sama dengan mereka.

Sungguhpun begitu, ketika berdepan dengan masalah perbezaan tersebut, kanak-kanak ini akan mengalami kemurungan kerana gagal menghadapi kemahiran sosial yang sesuai dengan tahap kepintaran mereka. Oleh itu ada di antara mereka menggunakan strategi  yang kurang bijak seperti berpura-pura tidak bijak dengan  berusaha tidak mencapai tahap pencapaian yang sebenarnya. Selain itu mereka juga akan melupakan keperluan sosial dengan memilih untuk tidak berkomunikasi atau berinteraksi dengan rakan sebaya. (RImm , 2008). Keadaan ini membawa kepada satu masalah sosial dan emosi kanak-kanak pintar cerdas yang menuntut perhatian dari ibu bapa di rumah dan juga  guru di sekolah.

Penutup
Kesimpulannya, pelajar pintar cerdas adalah sekelompok individu yang bukan sahaja berfikir sebaya mereka. Sehubungan itu, mereka terdedah kepada pelbagai isu sosio-emosi  di mana perasaan sensitif dan rasa keterasingan (isolation) melampau, tahap daya saing (competitiveness) dan kesempurnaan (perfectionism) yang tinggi, kesukaran berinteraksi dan membina perhubungan dengan ahli keluarga dan rakan sebaya, pemilihan konsep kendiri serta kemairan sosial yang rendah. Secara tidak langsung, situasi ini berpotensi memberikan tekanan kepada kehidupan seharian mereka. Sekiranya tekanan ini mampu ditangani dengan baik, kanak-kanak pintar cerdas ini akan berupaya menyesuaikan diri dalam persekitaran sosial dan seterusnya menjalani kehidupan dengan harmoni  dan selesa.

Walau bagaimanapun, sekiranya mereka gagal, ia berkemungkinan akan menjurus kepada kemungkinan untuk mensia-siakan anugerah yang dimiliki dalam pelbagai situasi negatif seperti kegagalan meneruskan kecemerlangan ataupun penglibatan dalam gejala kurang sihat sebagai reaksi kepada pemberontakan emosi yang mereka alami. Kanak-kanak ini perlu dibimbing dalam segala aspek berkaitan dalam hidup mereka agar dapat mengimbangi tahap kepintaran atau kecerdasan intelektual mereka dengan wibawa diri yang dilengkapi dengan kestabilan mental dan emosi, serta tidak menyalahi norma-norma sosial masyarakat umum. Program pendidikan pintar cerdas di Malaysia haruslah dibangun berpaksikan matlamat menyerlahkan potensi diri pelajar pintar cerdas secara maksimum tanpa mengabaikan dimensi psikologi, sosio-emosi dan rohani agar menjadi generasi berminda kelas pertama Malaysia.  


RUJUKAN
Bee.H.L.(2000). The Developing Child.9th Edition. Allyn & Bacon: P New York.
Betts,G.T. & Neihart,M.(1988). Profiles of the gifted and talented. Gifted Child Quarterly, 32(2),248-253.
Clark,B.(2002). Growing up gifted: Developing the potential of children at home and at school (6th ed). Upper Saddler,NJ: Pearson.
Davis,G. & Rimm, S. (1998). Education of the gifted and talented (4th ed.). Boston:Allyn & Bacon.
Ibrahim Mamat. (1997). Memimpin Remaja Sekolah Teori dan Praktik: Kumpulan Budiman Sdn.Bhd.
Silverman, L.K.(1993).A development model for counselling the gifted. In L.K. Silverman(Ed), Counseling the gifted and talented (pp.51-78). Denver:Love Publishing Company.
Suppiah Nachiappan, Ramlah Jantan, Abdul Aziz Abdul Shukor (2008). Psikologi Pendidikan, Oxford Fajar Sdn.Bhd.
The Little Oxford Dictionary of Current English (1986). Oxford:Clarendon Press.

Saturday, February 12, 2011

Membina Pemikiran Geometri Pelajar di Sekolah

  • Bagi sesetengah pelajar, proses pembelajaran berlaku secara aktif dan berkesan melalui permaianan.
  • Arahan simulasi dalam geometri serta aktiviti pengayaan boleh diterapkan didalam aktiviti bermain seperti : 1) menyusun blok - blok dan mozek mengikut corak tertentu. 2) menyelesaikan tangram.
  • Dalam aktiviti begini, pelajar akan dapat mempelajari konsep geometri dengan lebih berkesan serta bermakna bagi mereka.
  • Contoh dalam menyusun mozek, guru boleh bertanya apakah bentuk geometri yang digunakan serta apakah bentuk atau corak yang dibentuk daripada susunan - susunan blok - blok tiles tersebut.
  • juga apa penyelesaian yang dapat diterokai daripada permainan tangram serta origami.